अपडेटहरु: आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रमको प्रमुख नारा : सबैको लागि खेलकुद, राष्ट्रको लागि खेलकुद, !!    यूवाको गौरव, जवानीमा पौरख, प्रदेशको सौरभ, !!    प्रदेश र स्थानीय तहको एउटै सन्देश, बालविवाहमुक्त हाम्रो प्रदेश !!        स्वास्थ्य सन्देश प्रशासण सम्बन्धी सूचना !!!        स्वयंसेवक सूचिकरणका निमित्त आवेदन गर्ने सम्बन्धी सूचना !!!        सेवा करार लिने सम्बन्धी सूचना !!!        प्रदेश भित्रको जिल्लामा स्थानीय परमपरागत स्वास्थ्यकर्मीहरुको जडीबुटी सम्बन्धी ज्ञान सिपको अध्ययन अनुसन्धान सम्बन्धी मापदण्ड र कार्यविधि बनाई अभिलेखिकरण गर्ने कार्यक्रम !!!        आशयपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !!!