क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1. प्रदेश बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ ऐन २०२०-०२-१० डाउनलोड
2. मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन - २०७६ ऐन २०२०-०२-०९ डाउनलोड
3. प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायीक शिक्षा एवं तालिम परिषद् ऐन, २०७५ ऐन २०१९-१२-२९ डाउनलोड
4. प्रदेश खेलकुद विकास ऐन ऐन २०१९-१२-२९ डाउनलोड
5. प्रदेश-स्वास्थ्य-सेवा-ऐन२०७५ ऐन २०१९-१२-२९ डाउनलोड