क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1. COVID-19 सम्बन्धी स्वास्थ्यकर्मीहरुको लागि हाते पुस्तिका निर्देशिका / मापदण्ड २०२०-०४-०४ डाउनलोड
2. महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका तथा समाज कल्याणका क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाहरुलाई दिइने अनुदानलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ निर्देशिका / मापदण्ड २०२०-०२-२७ डाउनलोड
3. उत्कृस्ट महिला सहकारी संस्था छनौट मापदण्ड २०७६ निर्देशिका / मापदण्ड २०२०-०१-३० डाउनलोड
4. NCASC कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७६-०७७ निर्देशिका / मापदण्ड २०२०-०१-२१ डाउनलोड
5. अपाङ्ग भएका व्यक्तिको अधिकार कार्यान्वन सम्वन्धी प्रदेश स्तरीय समिति गठन निर्देशिका २०७६ निर्देशिका / मापदण्ड २०१९-१२-२९ डाउनलोड
6. शैक्षिक-परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी निर्देशिका,२०७५ निर्देशिका / मापदण्ड २०१९-१२-२९ डाउनलोड

   सूचना अधिकारी

असिम घिसिङ लामा

सूचना अधिकारी

थप विवरण