क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1. कोरोना भाईरस महामारी रोकथाम, पूर्वतयारी तथा व्यस्थापनका लागि कार्यक्रम संचालित कार्यान्वयन पुस्तिका कार्यविधि २०२०-०४-११ डाउनलोड
2. अञ्चल जिल्ला आयूर्वेद औषधालय केन्द्रबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरूको कर्यान्वयन पुस्तिका कार्यविधि २०२०-०१-२८ डाउनलोड
3. अस्पतालबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम कार्यान्वयन पस्तिका २०७६।७७ कार्यविधि २०२०-०१-२८ डाउनलोड
4. जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाण्डौंबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७६।७७ कार्यविधि २०२०-०१-२८ डाउनलोड
5. आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा सशर्त अनुदान तर्फ प्रदेश तहबाट कार्यान्वयन गरिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सम्बन्धी कार्यक्रमहरुका लागि सञ्चालन मार्गदर्शन कार्यविधि २०२०-०१-२८ डाउनलोड
6. प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्रबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम कार्यान्वयन पु्स्तिका २०७६।७७ कार्यविधि २०२०-०१-२८ डाउनलोड
7. सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट सञ्चालन गरीने स्वास्थ्यतर्फको कार्यक्रम कार्यान्वयन पु्स्तिका २०७६।७७ कार्यविधि २०२०-०१-२८ डाउनलोड
8. आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा सशर्त अनुदान तर्फ स्थानिय तहबाट कार्यान्वयन गरिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सम्बन्धी कार्यक्रमहरुका लागि सञ्चालन मार्गदर्शन कार्यविधि २०२०-०१-२८ डाउनलोड
9. स्थानीय तहमा विनियोजित सशर्त अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७६।७७ कार्यविधि २०२०-०१-२८ डाउनलोड
10. स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७६।७७ कार्यविधि २०२०-०१-२८ डाउनलोड
11. स्वास्थ्य कार्यालयबाट संचालन गरीने कार्याक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७६।७७ कार्यविधि २०२०-०१-२८ डाउनलोड
12. स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७६।७७ कार्यविधि २०२०-०१-२८ डाउनलोड
13. प्रदेश आपतकालिन बाल स_ंरक्षण कोष ( स्थापना तथा संचालन) कार्यविधी २०७५ (1) कार्यविधि २०१९-१२-३० डाउनलोड
14. हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा महिला तथा बाल स्वास्थ्य प्रवर्धनका लागि साना आयोजना कार्यक्रम अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि २०१९-१२-३० डाउनलोड
15. स्वयंसेवक कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि २०१९-१२-३० डाउनलोड
16. युवा-वैज्ञानिक-कोष-स्थापना-र-संचालन-कार्यविधि-२०७५ कार्यविधि २०१९-१२-३० डाउनलोड
17. करारमा चिकित्सक नियुक्ति गर्ने कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि २०१९-१२-३० डाउनलोड
18. एक विद्यालय एक नर्स कार्यविधि कार्यविधि २०१९-१२-३० डाउनलोड
19. आयोजना कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५ कार्यविधि २०१९-१२-३० डाउनलोड