क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1. सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा, युवा तथा खे‍लकुद, व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम सम्बन्धी कार्यक्रमहरुको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन, 2077/078 कार्यविधि २०२०-०८-३१ डाउनलोड
2. स्थानीय तहमा विनियोजित सशर्त अनुदानको बार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदशन,आ.२०७७।७८. कार्यविधि २०२०-०८-२४ डाउनलोड
3. सामाजिक विकास मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुबाट स्वास्थ्य तर्फ सञ्चालन गरिने कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदशन,आ.२०७७।७८ कार्यविधि २०२०-०८-२४ डाउनलोड
4. प्रदेश युवा परिषद्को उपाध्यक्ष सिफारिस सम्वन्धी कार्यविधि, २०७७ कार्यविधि २०२०-०८-०९ डाउनलोड
5. कोरोना भाईरस महामारी रोकथाम, पूर्वतयारी तथा व्यस्थापनका लागि कार्यक्रम संचालित कार्यान्वयन पुस्तिका कार्यविधि २०२०-०४-११ डाउनलोड
6. अञ्चल जिल्ला आयूर्वेद औषधालय केन्द्रबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरूको कर्यान्वयन पुस्तिका कार्यविधि २०२०-०१-२८ डाउनलोड
7. अस्पतालबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम कार्यान्वयन पस्तिका २०७६।७७ कार्यविधि २०२०-०१-२८ डाउनलोड
8. जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाण्डौंबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७६।७७ कार्यविधि २०२०-०१-२८ डाउनलोड
9. आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा सशर्त अनुदान तर्फ प्रदेश तहबाट कार्यान्वयन गरिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सम्बन्धी कार्यक्रमहरुका लागि सञ्चालन मार्गदर्शन कार्यविधि २०२०-०१-२८ डाउनलोड
10. प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्रबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम कार्यान्वयन पु्स्तिका २०७६।७७ कार्यविधि २०२०-०१-२८ डाउनलोड
11. सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट सञ्चालन गरीने स्वास्थ्यतर्फको कार्यक्रम कार्यान्वयन पु्स्तिका २०७६।७७ कार्यविधि २०२०-०१-२८ डाउनलोड
12. आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा सशर्त अनुदान तर्फ स्थानिय तहबाट कार्यान्वयन गरिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सम्बन्धी कार्यक्रमहरुका लागि सञ्चालन मार्गदर्शन कार्यविधि २०२०-०१-२८ डाउनलोड
13. स्थानीय तहमा विनियोजित सशर्त अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७६।७७ कार्यविधि २०२०-०१-२८ डाउनलोड
14. स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७६।७७ कार्यविधि २०२०-०१-२८ डाउनलोड
15. स्वास्थ्य कार्यालयबाट संचालन गरीने कार्याक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७६।७७ कार्यविधि २०२०-०१-२८ डाउनलोड
16. स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७६।७७ कार्यविधि २०२०-०१-२८ डाउनलोड
17. प्रदेश आपतकालिन बाल स_ंरक्षण कोष ( स्थापना तथा संचालन) कार्यविधी २०७५ (1) कार्यविधि २०१९-१२-३० डाउनलोड
18. हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा महिला तथा बाल स्वास्थ्य प्रवर्धनका लागि साना आयोजना कार्यक्रम अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि २०१९-१२-३० डाउनलोड
19. स्वयंसेवक कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि २०१९-१२-३० डाउनलोड
20. युवा-वैज्ञानिक-कोष-स्थापना-र-संचालन-कार्यविधि-२०७५ कार्यविधि २०१९-१२-३० डाउनलोड
21. करारमा चिकित्सक नियुक्ति गर्ने कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि २०१९-१२-३० डाउनलोड
22. एक विद्यालय एक नर्स कार्यविधि कार्यविधि २०१९-१२-३० डाउनलोड
23. आयोजना कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५ कार्यविधि २०१९-१२-३० डाउनलोड

   सूचना अधिकारी

संगिता खड्का

सूचना अधिकारी

थप विवरण