क्र.सं. शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
१. स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना, सेवा विस्तार, स्तरोन्नति नविकरण तथा अनुमतीका लागि फारम २०२०-०२-१८ डाउनलोड
२. प्रयोगशाला स्थापना, सेवा विस्तार, स्तरोन्नति, नवीकरण वा अनुमतिका लागि आवेदन फारम फारम २०२०-०२-१८ डाउनलोड
३. पूर्वाधार स्वीकृतिको मनसाय पत्रका लागि आवेदन फाराम फारम २०२०-०२-१८ डाउनलोड

   सूचना अधिकारी

असिम घिसिङ लामा

सूचना अधिकारी

थप विवरण