क्र.सं. शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
१. Health Building Infrastructure Standard Design Drawings फारम २०२१-०१-१७ डाउनलोड
२. Categorization of Health Facilities as per Health Infrastructure Development Standards 2074 (B.S) फारम २०२१-०१-१७ डाउनलोड
३. १५ शैय्याको अस्पताल भवन निर्माण ढाँचा फारम २०२१-०१-१७ डाउनलोड
४. १० शैय्याको अस्पताल भवन निर्माण ढाँचा फारम २०२१-०१-१७ डाउनलोड
५. ५ शैयाको अस्पताल भवन निर्माण ढाँचा फारम २०२१-०१-१७ डाउनलोड
६. प्रतिबद्तापत्र को ढाँचा फारम २०२०-१२-१८ डाउनलोड
७. स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना, सेवा विस्तार, स्तरोन्नति नविकरण तथा अनुमतीका लागि फारम २०२०-०२-१८ डाउनलोड
८. प्रयोगशाला स्थापना, सेवा विस्तार, स्तरोन्नति, नवीकरण वा अनुमतिका लागि आवेदन फारम फारम २०२०-०२-१८ डाउनलोड
९. पूर्वाधार स्वीकृतिको मनसाय पत्रका लागि आवेदन फाराम फारम २०२०-०२-१८ डाउनलोड

   सूचना अधिकारी

असिम घिसिङ लामा

०५७-५२४८३६ human.ashim@gmail.com

विस्तृत विवरण