क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1. COVID - १९ - Report -२०७७-०३-१९ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०७-०३ डाउनलोड
2. COVID - १९ - Report -२०७७-०३-१८ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०७-०२ डाउनलोड
3. COVID - १९ - Report -२०७७-०३-१७ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०७-०१ डाउनलोड
4. COVID - १९ - Report -२०७७-०३-१६ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०६-३० डाउनलोड
5. COVID - १९ - Report -२०७७-०३-१५ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०६-२९ डाउनलोड
6. COVID - १९ - Report -२०७७-०३-१४ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०६-२८ डाउनलोड
7. COVID - १९ - Report -२०७७-०३-१३ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०६-२७ डाउनलोड
8. COVID - १९ - Report -२०७७-०३-१२ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०६-२६ डाउनलोड
9. COVID - १९ - Report -२०७७-०३-११ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०६-२५ डाउनलोड
10. COVID - १९ - Report -२०७७-०३-१० COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०६-२४ डाउनलोड
11. COVID - १९ - Report -२०७७-०३-०९ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०६-२३ डाउनलोड
12. नोभल कोरोना भाइरस (COVID-19) सम्बन्धि दैनिक प्रतिवेदन (अतिरिक्त) असार ९ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०६-२३ डाउनलोड
13. COVID - १९ - Report -२०७७-०३-०८ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०६-२२ डाउनलोड
14. COVID - १९ - Report -२०७७-०३-०७ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०६-२१ डाउनलोड
15. COVID - १९ - Report -२०७७-०३-०६ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०६-२० डाउनलोड
16. COVID - १९ - Report -२०७७-०३-०५ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०६-१९ डाउनलोड
17. COVID - १९ - Report -२०७७-०३-०४ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०६-१८ डाउनलोड
18. COVID - १९ - Report -२०७७-०३-०३ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०६-१७ डाउनलोड
19. COVID - १९ - Report -२०७७-०३-०२ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०६-१६ डाउनलोड
20. COVID - १९ - Report -२०७७-०३-०१ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०६-१५ डाउनलोड
21. COVID - १९ - Report -२०७७-०२-३२ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०६-१४ डाउनलोड
22. COVID - १९ - Report -२०७७-०२-३१ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०६-१३ डाउनलोड
23. COVID - १९ - Report -२०७७-०२-३० COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०६-१२ डाउनलोड
24. COVID - १९ - Report -२०७७-०२-२९ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०६-११ डाउनलोड
25. COVID - १९ - Report -२०७७-०२-२८ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०६-१० डाउनलोड
26. COVID - १९ - Report -२०७७-०२-२७ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०६-०९ डाउनलोड
27. COVID - १९ - Report -२०७७-०२-२६ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०६-०८ डाउनलोड
28. COVID - १९ - Report -२०७७-०२-२५ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०६-०७ डाउनलोड
29. COVID - १९ - Report -२०७७-०२-२४ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०६-०६ डाउनलोड
30. COVID - १९ - Report -२०७७-०२-२३ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०६-०५ डाउनलोड
31. नोभल कोरोना भाइरस (COVID-19) सम्बन्धि दैनिक प्रतिवेदन (अतिरिक्त) COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०६-०५ डाउनलोड
32. COVID - १९ - Report -२०७७-०२-२२ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०६-०४ डाउनलोड
33. COVID - १९ - Report -२०७७-०२-२१ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०६-०३ डाउनलोड
34. COVID - १९ - Report -२०७७-०२-२० COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०६-०२ डाउनलोड
35. COVID - १९ - Report -२०७७-०२-१९ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०६-०१ डाउनलोड
36. COVID - १९ - Report -२०७७-०२-१८ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०५-३१ डाउनलोड
37. COVID - १९ - Report -२०७७-०२-१७ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०५-३० डाउनलोड
38. COVID - १९ - Report -२०७७-०२-१६ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०५-२९ डाउनलोड
39. COVID - १९ - Report -२०७७-०२-१५ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०५-२८ डाउनलोड
40. COVID - १९ - Report -२०७७-०२-१४ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०५-२७ डाउनलोड
41. कोविड १९ दैनिक प्रतिवेदन - अतिरिक्त अपडेट COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०५-२७ डाउनलोड
42. COVID - १९ - Report -२०७७-०२-१३ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०५-२६ डाउनलोड
43. COVID - १९ - Report -२०७७-०२-१२ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०५-२५ डाउनलोड
44. बागमती कोविड१९-अतिरिक्त अपडेट COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०५-२५ डाउनलोड
45. COVID - १९ - Report -२०७७-०२-११ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०५-२४ डाउनलोड
46. COVID - १९ - Report -२०७७-०२-१० COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०५-२३ डाउनलोड
47. COVID - १९ - Report - २०७७-०२-०९ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०५-२२ डाउनलोड
48. COVID - १९ - Report -२०७७-०२-०८ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०५-२१ डाउनलोड
49. COVID - १९ - Report -२०७७-०२-०७ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०५-२० डाउनलोड
50. COVID - १९ - Report -२०७७-०२-०६ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०५-१९ डाउनलोड
51. COVID - १९ - Report -२०७७-०२-०५ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०५-१८ डाउनलोड
52. COVID - १९ - Report -२०७७-०२-०४ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०५-१७ डाउनलोड
53. COVID - १९ - Report -२०७७-०२-०३ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०५-१६ डाउनलोड
54. COVID - १९ - Report -२०७७-०२-०२ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०५-१५ डाउनलोड
55. COVID - १९ - Report -२०७७-०२-०१ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०५-१४ डाउनलोड
56. COVID - १९ - Report -२०७७-०१-३१ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०५-१३ डाउनलोड
57. COVID - १९ - Report -२०७७-०१-३० COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०५-१२ डाउनलोड
58. COVID - १९ - Report -२०७७-०१-२९ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०५-११ डाउनलोड
59. COVID - १९ - Report -२०७७-०१-२८ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०५-१० डाउनलोड
60. COVID - १९ - Report -२०७७-०१-२७ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०५-०९ डाउनलोड
61. COVID - १९ - Report -२०७७-०१-२६ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०५-०८ डाउनलोड
62. COVID - १९ - Report -२०७७-०१-२५ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०५-०७ डाउनलोड
63. COVID - १९ - Report -२०७७-०१-२४ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०५-०६ डाउनलोड
64. COVID - १९ - Report -२०७७-०१-२३ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०५-०५ डाउनलोड
65. COVID - १९ - Report -२०७७-०१-२२ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०५-०४ डाउनलोड
66. COVID - १९ - Report -२०७७-०१-२१ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०५-०३ डाउनलोड
67. COVID - १९ - Report -२०७७-०१-२० COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०५-०२ डाउनलोड
68. COVID - १९ - Report - २०७७-०१-१९ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०५-०१ डाउनलोड
69. COVID-१९- Report -२०७७-०१-१८ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०४-३० डाउनलोड
70. COVID-१९ Report - २०७७-०१-१७ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०४-२९ डाउनलोड
71. COVID-१९ Report - २०७७-०१-१६ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०४-२८ डाउनलोड
72. COVID-१९ Report - २०७७-०१-१५ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०४-२७ डाउनलोड
73. COVID-१९ Report - २०७७-०१-१४ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०४-२६ डाउनलोड
74. COVID-१९ Report - २०७७-०१-१३ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०४-२५ डाउनलोड
75. COVID-१९ Report - २०७७-०१-१२ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०४-२४ डाउनलोड
76. COVID-१९ Report - २०७७-०१-११ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०४-२३ डाउनलोड
77. COVID-१९ Report - २०७७-०१-१० COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०४-२२ डाउनलोड
78. COVID-१९ Report - २०७७-०१-०९ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०४-२१ डाउनलोड
79. COVID-१९ Report - २०७७-०१-०८ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०४-२० डाउनलोड
80. COVID-१९ Report - २०७७-०१-०७ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०४-१९ डाउनलोड
81. COVID-१९ Report - २०७७-०१-०६ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०४-१८ डाउनलोड
82. COVID-१९ Report - २०७७-०१-०५ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०४-१७ डाउनलोड
83. COVID-19 Report -२०७७-०१-०४ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०४-१६ डाउनलोड
84. COVID-19 Report- २०७७-०१-०३ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०४-१५ डाउनलोड
85. COVID19 Report -२०७७-०१-०२ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०४-१४ डाउनलोड
86. COVID19 Report -२०७७-०१-०१ COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०४-१३ डाउनलोड
87. COVID-19 Reporting 12.30 COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०४-१२ डाउनलोड
88. COVID -19 Report 12.29 COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०४-११ डाउनलोड
89. COVID-19 REPORT 12.26 COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०४-०९ डाउनलोड
90. COVID-19 REPORT 12.25 COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०४-०८ डाउनलोड
91. COVID-19 REPORT 12.24 COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०४-०६ डाउनलोड
92. COVID-19 REPORT 12.23 COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०४-०६ डाउनलोड
93. COVID-19 REPORT 12.21 COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०४-०३ डाउनलोड
94. COVID report 2076-12-19 COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०४-०१ डाउनलोड
95. COVID-19 को पहिचान, रोकथाम, परिक्षण तथा उपचारको सन्दर्भमा बागमति प्रदेश भित्र भए गरेका कार्यहरुको दैनिक प्रतिबेदन COVID-१९ प्रतिवेदन २०२०-०३-२९ डाउनलोड