माफ गर्नुहोला ! कुनै विवरण उपलब्ध छैन ।

   सूचना अधिकारी

असिम घिसिङ लामा

सूचना अधिकारी

थप विवरण