विज्ञापनहरू

विज्ञापनहरू

स्वास्थ्यकर्मी चयन प्रणाली मा यहाँलाई स्वागत छ ।

क्र.सं. विज्ञापन नं. पद तह सेवा समूह APPLY
1 1/2076-77 कन्सल्टेण्ट अब्स्ट्रेसियन एण्ड गाईनोकोलोजिस्ट 9 स्वास्थ्य अब्स/गाईनो
2 2/2076-77 कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन 9 स्वास्थ्य सर्जरी
3 3/2076-77 कन्सल्टेण्ट एनेस्थोसियोलोजिस्ट 9 स्वास्थ्य एनेस्थेसियोलोजी
4 4/2076-77 कन्सल्टेण्ट जनरल फिजिसियन 9 स्वास्थ्य मेडिसिन
5 5/2076-77 कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट 9 स्वास्थ्य डर्माटोलोजी, लेप्रोलोजि र भेनरल डिजिजेज
6 6/2076-77 कन्सल्टेण्ट पिडीयाट्रिसियन 9 स्वास्थ्य पेडियाट्रिक्स
7 7/2076-77 कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट 9 स्वास्थ्य प्याथोलोजि
8 8/2076-77 कन्सल्टेण्ट माईक्रोबायोलोजिष्ट 9 स्वास्थ्य प्याथोलोजि
9 9/2076-77 कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट 9 स्वास्थ्य रेडियोलोजी
10 10/2076-77 कन्सल्टेण्ट सर्जन 9 स्वास्थ्य सर्जरी
11 11/2076-77 कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिक 9 स्वास्थ्य साइक्याट्रि
12 12/2076-77 जनस्वास्थ्य प्रशासक 9 स्वास्थ्य हेल्थ इन्स्पेक्सन
13 13/2076-77 स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक 9 स्वास्थ्य हे.ए.
14 14/2076-77 अस्पताल नर्सिङ्ग प्रशासक 9 स्वास्थ्य जनरल नर्सिङ
15 15/2076-77 मेडिकल अधिकृत 8 स्वास्थ्य ज.हे.स.
16 16/2076-77 डेन्टल सर्जन 8 स्वास्थ्य डेन्टिष्ट्रि
17 17/2076-77 आयुर्वेद चिकित्सक 8 स्वास्थ्य आयुर्वेद
18 18/2076-77 नर्सिङ अधिकृत 7 स्वास्थ्य जनरल नर्सिङ
19 19/2076-77 फिजियोथेरापिष्ट 7 स्वास्थ्य फिजियोथेरापी
20 20/2076-77 मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट 7 स्वास्थ्य मेडिकल ल्याब टेक्नेलोजी
21 21/2076-77 क.नर्सिङ अधिकृत 7 स्वास्थ्य क.न.
22 22/2076-77 जनस्वास्थ्य अधिकृत 7 स्वास्थ्य हेल्थ इन्स्पेक्सन
23 23/2076-77 फार्मेसी अधिकृत 7 स्वास्थ्य फार्मेसी
24 24/2076-77 वायोमेडिकल ईन्जिनियर 7 स्वास्थ्य विविध
25 25/2076-77 डेन्टल हाइजिनिष्ट 5 स्वास्थ्य डेन्टिष्ट्रि
26 26/2076-77 एनेस्थेटिक सहायक 5 स्वास्थ्य विविध
27 27/2076-77 फार्मेसी सहायक 5 स्वास्थ्य फार्मेसी
28 28/2076-77 बायोमेडिकल टेक्निसियन 5 स्वास्थ्य विविध
29 29/2076-77 मेडिकल रेकर्डर सुपरभाइजर 5 स्वास्थ्य मेडिकल रेकर्डस
30 30/2076-77 स. डाइटिसियन 5 स्वास्थ्य विविध
31 31/2076-77 स्टाफ नर्स 5 स्वास्थ्य जनरल नर्सिङ
32 32/2076-77 हेल्थ असिष्टेन्ट 5 स्वास्थ्य हे.इ.
33 33/2076-77 ल्याव टेक्निसियन 5 स्वास्थ्य मेडिकल ल्याब टेक्नेलोजी
34 34/2076-77 अ.न.मी. 4 स्वास्थ्य क.न./प.हे.न.
35 35/2076-77 अ.हे.व. 4 स्वास्थ्य हेल्थ इन्स्पेक्सन
36 36/2076-77 ल्याब असिस्टेन्ट 4 स्वास्थ्य मेडिकल ल्याब टेक्नेलोजी