Introduction

नेपालको संविधान अनुसार राज्य तीन तहमा पुनसंरचना भई तीनै तहको निर्वाचन पश्चात् संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार गठन भई कार्य संचालनमा आएको छ । प्रदेश सरकार प्रदेश नं. ३ मा स्थापना गरिएको ७ मन्त्रालयहरु मध्ये सामाजिक विकास मन्त्रालय एक हो । यस मन्त्रालयको विषयगत क्षेत्र व्यापक रहेको छ । यस मन्त्रालय अन्तरर्गत शिक्षा, युवा तथा खेलकूद, भाषा, संस्कृति, पुस्तकालय, स्वास्थ्य, महिला वालवालिका,जेष्ठ नागरिक, अपाङ्ग तथा सामाजिक सुरक्षाजस्ता बिषय क्षेत्रहरु तोकिएकाछन् । यस मन्त्रालयको प्रमुख उद्देश्य तथा कार्यहरु भनेको नेपाल सरकारले तयार गरेको आवधिक योजनाका लक्ष्य, नीति तथा कार्यक्रम, दगिो बिकासका लक्ष्यहरु (SDG), विभिन्न समयमा राज्यले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा जाहेर गरेका प्रतिबद्धता अनुरुप नेपाली नागरिकहरुलाई विद्यालय शिक्षामा पहुँच बिस्तार र गुणस्तरीय शिक्षाको अवसर उपलब्ध गराउनु, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गरी नागरिकलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध गरार्ई जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु ,अपांग तथा असक्त नागरिकलाई समान व्यवहार र विषेश सेवा सुविधा उपलव्ध गराउनु, युवा तथा खेलकूद पूवार्धारको विकास विस्तार एवं भाषा, लिपि, कलासंस्कृतिको संरक्षण र प्रयोग, स्मारक र पुरातात्विक महत्वका स्थल संरक्षण आदि पर्दछन् ।

वृहत कार्यक्षेत्राधिकारयुक्त यस मन्त्रालयले प्रदेश सरकार प्रदेश नं. ३  कार्य विभाजन (नियमावली) २०७४ ले तोकेको कार्यजिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा विभिन्न क्रियाकलापहरु सम्पादन गर्दै आइरहेको छ ।

 

सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश नं. ३,
हेटौंडा, मकवानपुर, नेपाल