क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
१. शिलबन्दी दरभाउपत्र छनौट सम्बन्धी सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमति प्रदेश २०२०-१०-०९ सूचना हेर्नुहोस्
२. सिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमति प्रदेश २०२०-०९-०८ सूचना हेर्नुहोस्
३. प्रदेश स्वास्थ्य आपुर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (PPE and others) सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमति प्रदेश २०२०-०९-०६ सूचना हेर्नुहोस्
४. प्रदेश स्वास्थ्य आपुर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (RT-PCR Test kit, RNA test Kit and VTM) स्वास्थ्य आपुर्ति व्यवस्थापन केन्द्र २०२०-०९-०६ सूचना हेर्नुहोस्
५. प्रदेश स्वास्थ्य आपुर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (COVID-19/ ICU संग सम्बन्धित सामाग्रीहरु) स्वास्थ्य आपुर्ति व्यवस्थापन केन्द्र २०२०-०८-२४ सूचना हेर्नुहोस्
६. बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमति प्रदेश २०२०-०८-०५ सूचना हेर्नुहोस्
७. बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना स्वास्थ्य प्रयोगशाला २०२०-०६-२६ सूचना हेर्नुहोस्
८. बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना स्वास्थ्य प्रयोगशाला २०२०-०६-२६ सूचना हेर्नुहोस्

   सूचना अधिकारी

असिम घिसिङ लामा

सूचना अधिकारी

थप विवरण