क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
१. अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय २०२०-०६-२८ सूचना हेर्नुहोस्
२. अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय २०२०-०६-२५ सूचना हेर्नुहोस्
३. अस्पतालहरु दर्ता, नविकरण तथा सञ्चालन अनुमति लिने बारेको सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमति प्रदेश २०२०-०६-१७ सूचना हेर्नुहोस्
४. RT-PCR खरिद सम्बन्धी सूचना स्वास्थ्य आपुर्ति व्यवस्थापन केन्द्र २०२०-०६-१५ सूचना हेर्नुहोस्
५. क्याटलक सपिङ्ग विधिबाट सवारी साधन खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी प्रस्ताव आव्हानको सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमति प्रदेश २०२०-०६-०२ सूचना हेर्नुहोस्
६. सम्झौताको म्याद थप सम्बन्धी सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय २०२०-०५-२९ सूचना हेर्नुहोस्
७. विद्यालय छनौट सम्बन्धमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०५-२० सूचना हेर्नुहोस्
८. अत्यन्त जरुरी सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०५-१७ सूचना हेर्नुहोस्
९. सेवा करार लिने सम्बन्धी आवेदन गर्ने म्याद थपको सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेह २०२०-०४-३० सूचना हेर्नुहोस्
१०. प्रदेश विकास स्वयंसेवक (ल्याब असिस्टेन्ट) को नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे । mosd २०२०-०४-३० सूचना हेर्नुहोस्
११. नतिजा प्रकाशन तथा पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापन सम्बन्धमा MOSD २०२०-०४-३० सूचना हेर्नुहोस्
१२. सेवा करार लिने सम्बन्धी सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०४-१० सूचना हेर्नुहोस्
१३. सम्झौता गर्ने बारेको सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०४-०७ सूचना हेर्नुहोस्
१४. सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवा सूचारु गर्ने बाेरमा सार्वजिनक सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०३-३१ सूचना हेर्नुहोस्
१५. COVID-19 को रोकथाम तथा व्यवस्थापन सामाग्री आपुर्ति सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०३-२८ सूचना हेर्नुहोस्
१६. अत्यन्त जरुरी सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०३-२३ सूचना हेर्नुहोस्
१७. नोभेल कोरोना भाइरस(Covid 19)को सम्भावित महामारी रोकथाम पुर्व तयारी तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा यस मन्त्रालयबाट गरिएका मुख्य मुख्य कार्यहरु सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०३-२२ सूचना हेर्नुहोस्
१८. क्याटलग सपिङ्गको माध्यम मार्फत दुई पांग्रे सवारी साधन खरिद सम्बन्धी सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०३-१७ सूचना हेर्नुहोस्
१९. प्रदेश विकास स्वयमसेवकहरुको नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०३-१७ सूचना हेर्नुहोस्
२०. सामुदायीक तथा गैर नाफामुलक अस्पतालहरुलाई सेवा विस्तार अनुदान दिने सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०३-१७ सूचना हेर्नुहोस्
२१. स्वास्थ्य संग सम्बन्धित प्रोफेशनल संघ मार्फत सेवा प्रदायक, सेवाग्राही र सरोकारवालाहरुसंग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्नका लागि अनुदान सम्बन्धी सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०३-१२ सूचना हेर्नुहोस्
२२. संस्था अनुमतिका लागि निवेदन दर्ता बन्द हुने सम्बन्धी सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०३-११ सूचना हेर्नुहोस्
२३. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागी संचालित संघसंस्था अनुदान कार्यक्रम का लागि संघ-संस्था छनौट र सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०३-०२ सूचना हेर्नुहोस्
२४. मनोसामाजिक विमर्श केन्द्र सहयोग कार्यक्रम का लागि संघ-संस्था छनौट र सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०३-०२ सूचना हेर्नुहोस्
२५. बालअधिकार संरक्षण केन्द्र संचालन अनुदानका लागि संघ-संस्था छनौट र सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०३-०२ सूचना हेर्नुहोस्
२६. ज्येष्ठ नागरिक आनन्द निकेतन वृद्धाश्रम दिवा सेवा केन्द्र संचालन अनुदानका लागि संघ-संस्था छनौट र सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०३-०२ सूचना हेर्नुहोस्
२७. सहयोगापेक्षी सडक मानव मुक्त प्रदेश निर्माण अनुदानका लागि संघ-संस्था छनौट र सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०३-०२ सूचना हेर्नुहोस्
२८. विद्यालय बस सेवा कार्यक्रमका लागि छनौट भएका विद्यालयहरुलाई विद्यालय बस सेवा कार्यक्रमको अनुदान सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी जरुरी सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०३-०२ सूचना हेर्नुहोस्
२९. प्रदेश भित्रका सरकारी अस्पतालहरुको लागि Minimum Services Standard सुधारका लागि अनुदान सम्बन्धमा, म्याद थप गरिएको सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर् २०२०-०३-०२ सूचना हेर्नुहोस्
३०. प्रदेश भित्रका अस्पताल तथा प्रयोगशालाहरुले दर्ता नविकरण, संचालन अनुमति लिने बारेको सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०२-१८ सूचना हेर्नुहोस्
३१. प्रदेश विकास स्वयंसेवकको रुपमा कार्य गर्न इच्छुक व्यक्तिको लागि आवेदन माग सम्बनधी सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०२-१९ सूचना हेर्नुहोस्
३२. म्याद थप सम्बन्धमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०२-१७ सूचना हेर्नुहोस्
३३. प्रदेश भित्रका सरकारी अस्पतालहरुका लागि Minimum Servive Standard सुधारका लागि अनुदान सम्बन्धी सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०२-०९ सूचना हेर्नुहोस्
३४. संस्था अनुमतिका लागि निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना । सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०१-३० सूचना हेर्नुहोस्