क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
१. सम्झौता गर्ने बारेको सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०४-०७ सूचना हेर्नुहोस्
२. सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवा सूचारु गर्ने बाेरमा सार्वजिनक सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०३-३१ सूचना हेर्नुहोस्
३. COVID-19 को रोकथाम तथा व्यवस्थापन सामाग्री आपुर्ति सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०३-२८ सूचना हेर्नुहोस्
४. अत्यन्त जरुरी सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०३-२३ सूचना हेर्नुहोस्
५. नोभेल कोरोना भाइरस(Covid 19)को सम्भावित महामारी रोकथाम पुर्व तयारी तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा यस मन्त्रालयबाट गरिएका मुख्य मुख्य कार्यहरु सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०३-२२ सूचना हेर्नुहोस्
६. क्याटलग सपिङ्गको माध्यम मार्फत दुई पांग्रे सवारी साधन खरिद सम्बन्धी सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०३-१७ सूचना हेर्नुहोस्
७. प्रदेश विकास स्वयमसेवकहरुको नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०३-१७ सूचना हेर्नुहोस्
८. सामुदायीक तथा गैर नाफामुलक अस्पतालहरुलाई सेवा विस्तार अनुदान दिने सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०३-१७ सूचना हेर्नुहोस्
९. स्वास्थ्य संग सम्बन्धित प्रोफेशनल संघ मार्फत सेवा प्रदायक, सेवाग्राही र सरोकारवालाहरुसंग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्नका लागि अनुदान सम्बन्धी सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०३-१२ सूचना हेर्नुहोस्
१०. संस्था अनुमतिका लागि निवेदन दर्ता बन्द हुने सम्बन्धी सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०३-११ सूचना हेर्नुहोस्
११. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागी संचालित संघसंस्था अनुदान कार्यक्रम का लागि संघ-संस्था छनौट र सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०३-०२ सूचना हेर्नुहोस्
१२. मनोसामाजिक विमर्श केन्द्र सहयोग कार्यक्रम का लागि संघ-संस्था छनौट र सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०३-०२ सूचना हेर्नुहोस्
१३. बालअधिकार संरक्षण केन्द्र संचालन अनुदानका लागि संघ-संस्था छनौट र सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०३-०२ सूचना हेर्नुहोस्
१४. ज्येष्ठ नागरिक आनन्द निकेतन वृद्धाश्रम दिवा सेवा केन्द्र संचालन अनुदानका लागि संघ-संस्था छनौट र सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०३-०२ सूचना हेर्नुहोस्
१५. सहयोगापेक्षी सडक मानव मुक्त प्रदेश निर्माण अनुदानका लागि संघ-संस्था छनौट र सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०३-०२ सूचना हेर्नुहोस्
१६. विद्यालय बस सेवा कार्यक्रमका लागि छनौट भएका विद्यालयहरुलाई विद्यालय बस सेवा कार्यक्रमको अनुदान सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी जरुरी सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०३-०२ सूचना हेर्नुहोस्
१७. प्रदेश भित्रका सरकारी अस्पतालहरुको लागि Minimum Services Standard सुधारका लागि अनुदान सम्बन्धमा, म्याद थप गरिएको सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर् २०२०-०३-०२ सूचना हेर्नुहोस्
१८. प्रदेश विकास स्वयंसेवकको रुपमा कार्य गर्न इच्छुक व्यक्तिको लागि आवेदन माग सम्बनधी सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०२-१९ सूचना हेर्नुहोस्
१९. म्याद थप सम्बन्धमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०२-१७ सूचना हेर्नुहोस्
२०. प्रदेश भित्रका सरकारी अस्पतालहरुका लागि Minimum Servive Standard सुधारका लागि अनुदान सम्बन्धी सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०२-०९ सूचना हेर्नुहोस्
२१. संस्था अनुमतिका लागि निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना । सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०१-३० सूचना हेर्नुहोस्

   सूचना अधिकारी

बृहस्पति तामाङ

सूचना अधिकारी

थप विवरण