क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
१. विद्यालय नर्स पदका उम्मेदवारहरुको स्वीकृत अन्तिम नामावली, लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र र परीक्षार्थीलाई सामान्य जानकारी ! सामाजिक विकास मन्त्रालय २०२०-११-२९ सूचना हेर्नुहोस्
२. उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमति प्रदेश २०२०-११-२९ सूचना हेर्नुहोस्
३. लागत साझेदारीमा तालिम सञ्चालन सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय २०२०-११-२५ सूचना हेर्नुहोस्
४. प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना ministry of social development २०२०-११-१७ सूचना हेर्नुहोस्
५. नामावली प्रकाशन गरिएको बारे सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमति प्रदेश २०२०-११-१२ सूचना हेर्नुहोस्
६. परिक्षा मिति र परिक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमति प्रदेश २०२०-११-०४ सूचना हेर्नुहोस्
७. करार सेवामा स्वास्थ्य तर्फका कर्मचारी छनौट सम्बन्धी कार्य रद्द गरिएको सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय २०२०-१०-१५ सूचना हेर्नुहोस्
८. जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, धुलिखेलको सफल उमेदवारहरुको सिफारिस (सेवा करार) सम्बन्धी सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय २०२०-१०-११ सूचना हेर्नुहोस्
९. बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुका लागि पुर्वाधारयुक्त आवासीय विद्यालय संचालनका लागि आवेदन माग गरिएको सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमति प्रदेश २०२०-१०-०८ सूचना हेर्नुहोस्
१०. जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, धुलिखेलको करार कर्मचारी अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय २०२०-१०-०२ सूचना हेर्नुहोस्
११. सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय २०२०-०९-२४ सूचना हेर्नुहोस्
१२. आ.व.०७७/०७८ मा एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम विस्तारका लागि छनौट भएका विद्यालयहरुको विवरण सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमति प्रदेश २०२०-०९-२३ सूचना हेर्नुहोस्
१३. जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, धुलिखेलको करार कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमति प्रदेश २०२०-०९-२३ सूचना हेर्नुहोस्
१४. एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सम्बन्धमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमति प्रदेश २०२०-०६-१५ सूचना हेर्नुहोस्
१५. बागमती प्रदेशको शिक्षा नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदामा सुझाव उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय २०२०-०८-२४ सूचना हेर्नुहोस्
१६. बागमती प्रदेशको शिक्षा नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा सामाजिक विकास मन्त्रालय २०२०-०८-२४ सूचना हेर्नुहोस्
१७. प्रदेश युवा परिषद्को उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा सामाजिक विकास मन्त्रालय २०२०-०८-०९ सूचना हेर्नुहोस्
१८. आवेदन स्विकृत सम्बन्धी सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमति प्रदेश २०२०-०८-०३ सूचना हेर्नुहोस्
१९. स्वास्थ्य क्षेत्र तर्फका स्वयंसेवकहरुको अभिमुखीकरण कार्यक्रम स्थगित गरिएको सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमति प्रदेश २०२०-०७-३१ सूचना हेर्नुहोस्
२०. स्वास्थ्य क्षेत्र तर्फका स्वयंसेवकहरुको नियुक्ति तथा अभिमुखीकरणसम्बन्धी संशोधित सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमति प्रदेश २०२०-०७-२८ सूचना हेर्नुहोस्
२१. स्वास्थ्य क्षेत्र तर्फका प्रदेश विकास स्वयंसेवकहरुको नियुक्ति तथा अभिमुखीकरण सम्बन्धमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमति प्रदेश २०२०-०७-२३ सूचना हेर्नुहोस्
२२. स्वास्थ्य क्षेत्र तर्फका प्रदेश विकास स्वयंसेवकहरुको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमति प्रदेश २०२०-०७-२३ सूचना हेर्नुहोस्
२३. सफल तथा वैकल्पीक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय २०२०-०७-०९ सूचना हेर्नुहोस्
२४. अनुसन्धान, प्रविधि विकास र नवप्रवर्तन सम्बन्धी अवधारणा पत्र (Project Concept Note, PCN) आव्हान गरिएको सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमति प्रदेश २०२०-०७-०९ सूचना हेर्नुहोस्
२५. अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय २०२०-०६-२८ सूचना हेर्नुहोस्
२६. अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय २०२०-०६-२५ सूचना हेर्नुहोस्
२७. अस्पतालहरु दर्ता, नविकरण तथा सञ्चालन अनुमति लिने बारेको सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमति प्रदेश २०२०-०६-१७ सूचना हेर्नुहोस्
२८. RT-PCR खरिद सम्बन्धी सूचना स्वास्थ्य आपुर्ति व्यवस्थापन केन्द्र २०२०-०६-१५ सूचना हेर्नुहोस्
२९. क्याटलक सपिङ्ग विधिबाट सवारी साधन खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी प्रस्ताव आव्हानको सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमति प्रदेश २०२०-०६-०२ सूचना हेर्नुहोस्
३०. सम्झौताको म्याद थप सम्बन्धी सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय २०२०-०५-२९ सूचना हेर्नुहोस्
३१. विद्यालय छनौट सम्बन्धमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०५-२० सूचना हेर्नुहोस्
३२. अत्यन्त जरुरी सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०५-१७ सूचना हेर्नुहोस्
३३. सेवा करार लिने सम्बन्धी आवेदन गर्ने म्याद थपको सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेह २०२०-०४-३० सूचना हेर्नुहोस्
३४. प्रदेश विकास स्वयंसेवक (ल्याब असिस्टेन्ट) को नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे । mosd २०२०-०४-३० सूचना हेर्नुहोस्
३५. नतिजा प्रकाशन तथा पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापन सम्बन्धमा MOSD २०२०-०४-३० सूचना हेर्नुहोस्
३६. सेवा करार लिने सम्बन्धी सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०४-१० सूचना हेर्नुहोस्
३७. सम्झौता गर्ने बारेको सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०४-०७ सूचना हेर्नुहोस्
३८. सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवा सूचारु गर्ने बाेरमा सार्वजिनक सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०३-३१ सूचना हेर्नुहोस्
३९. COVID-19 को रोकथाम तथा व्यवस्थापन सामाग्री आपुर्ति सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०३-२८ सूचना हेर्नुहोस्
४०. अत्यन्त जरुरी सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०३-२३ सूचना हेर्नुहोस्
४१. नोभेल कोरोना भाइरस(Covid 19)को सम्भावित महामारी रोकथाम पुर्व तयारी तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा यस मन्त्रालयबाट गरिएका मुख्य मुख्य कार्यहरु सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०३-२२ सूचना हेर्नुहोस्
४२. क्याटलग सपिङ्गको माध्यम मार्फत दुई पांग्रे सवारी साधन खरिद सम्बन्धी सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०३-१७ सूचना हेर्नुहोस्
४३. प्रदेश विकास स्वयमसेवकहरुको नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०३-१७ सूचना हेर्नुहोस्
४४. सामुदायीक तथा गैर नाफामुलक अस्पतालहरुलाई सेवा विस्तार अनुदान दिने सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०३-१७ सूचना हेर्नुहोस्
४५. स्वास्थ्य संग सम्बन्धित प्रोफेशनल संघ मार्फत सेवा प्रदायक, सेवाग्राही र सरोकारवालाहरुसंग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्नका लागि अनुदान सम्बन्धी सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०३-१२ सूचना हेर्नुहोस्
४६. संस्था अनुमतिका लागि निवेदन दर्ता बन्द हुने सम्बन्धी सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०३-११ सूचना हेर्नुहोस्
४७. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागी संचालित संघसंस्था अनुदान कार्यक्रम का लागि संघ-संस्था छनौट र सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०३-०२ सूचना हेर्नुहोस्
४८. मनोसामाजिक विमर्श केन्द्र सहयोग कार्यक्रम का लागि संघ-संस्था छनौट र सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०३-०२ सूचना हेर्नुहोस्
४९. बालअधिकार संरक्षण केन्द्र संचालन अनुदानका लागि संघ-संस्था छनौट र सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०३-०२ सूचना हेर्नुहोस्
५०. ज्येष्ठ नागरिक आनन्द निकेतन वृद्धाश्रम दिवा सेवा केन्द्र संचालन अनुदानका लागि संघ-संस्था छनौट र सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०३-०२ सूचना हेर्नुहोस्
५१. सहयोगापेक्षी सडक मानव मुक्त प्रदेश निर्माण अनुदानका लागि संघ-संस्था छनौट र सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०३-०२ सूचना हेर्नुहोस्
५२. विद्यालय बस सेवा कार्यक्रमका लागि छनौट भएका विद्यालयहरुलाई विद्यालय बस सेवा कार्यक्रमको अनुदान सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी जरुरी सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०३-०२ सूचना हेर्नुहोस्
५३. प्रदेश भित्रका सरकारी अस्पतालहरुको लागि Minimum Services Standard सुधारका लागि अनुदान सम्बन्धमा, म्याद थप गरिएको सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर् २०२०-०३-०२ सूचना हेर्नुहोस्
५४. प्रदेश भित्रका अस्पताल तथा प्रयोगशालाहरुले दर्ता नविकरण, संचालन अनुमति लिने बारेको सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०२-१८ सूचना हेर्नुहोस्
५५. प्रदेश विकास स्वयंसेवकको रुपमा कार्य गर्न इच्छुक व्यक्तिको लागि आवेदन माग सम्बनधी सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०२-१९ सूचना हेर्नुहोस्
५६. म्याद थप सम्बन्धमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०२-१७ सूचना हेर्नुहोस्
५७. प्रदेश भित्रका सरकारी अस्पतालहरुका लागि Minimum Servive Standard सुधारका लागि अनुदान सम्बन्धी सूचना सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०२-०९ सूचना हेर्नुहोस्
५८. संस्था अनुमतिका लागि निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना । सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर २०२०-०१-३० सूचना हेर्नुहोस्

   सूचना अधिकारी

असिम घिसिङ लामा

सूचना अधिकारी

थप विवरण