सफल तथा वैकल्पीक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिति: २०२०-०७-०९

डाउनलोड

   सूचना अधिकारी

असिम घिसिङ लामा

०५७-५२४८३६ human.ashim@gmail.com

विस्तृत विवरण