प्रदेश स्वास्थ्य आपुर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (COVID-19/ ICU संग सम्बन्धित सामाग्रीहरु)

प्रकाशित मिति: २०२०-०८-२४

डाउनलोड

   सूचना अधिकारी

असिम घिसिङ लामा

सूचना अधिकारी

थप विवरण