परिक्षा मिति र परिक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिति: २०२०-११-०४

डाउनलोड

   सूचना अधिकारी

असिम घिसिङ लामा

०५७-५२४८३६ human.ashim@gmail.com

विस्तृत विवरण