रिक्त विद्यालय नर्स पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति: २०२१-०२-०७

डाउनलोड

   सूचना अधिकारी

असिम घिसिङ लामा

०५७-५२४८३६ human.ashim@gmail.com

विस्तृत विवरण