क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1. एकिकृत एम्बुलेन्स तथा पुर्व- अस्पताल सेवा संचालन निर्देशिका- 2077 निर्देशिका / मापदण्ड २०२१-०४-१८ डाउनलोड
2. स्वास्थ्य भवन पूर्वाधारको डिजाइन तथा निर्माण सम्बन्धी निर्देशिका निर्देशिका / मापदण्ड २०२१-०१-१७ डाउनलोड
3. स्वास्थ्य भवन पूर्वाधारको डिजाइन तथा निर्माण सम्बन्धी (पहिलो संशोधन)निर्देशिका,२०७७ निर्देशिका / मापदण्ड २०२१-०१-१७ डाउनलोड
4. आधारभूत अस्पताल भवन निर्माण सम्बन्धी निर्देशिका,२०७७ निर्देशिका / मापदण्ड २०२१-०१-१७ डाउनलोड
5. एकीकृत एम्बुलेन्स तथा पुर्व अस्पताल सेवा संचालन निर्देशिका, २०७७ निर्देशिका / मापदण्ड २०२१-०१-०४ डाउनलोड
6. महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका तथा समाज कल्याणका क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाहरूलाई दिइने अनुदानलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७६ निर्देशिका / मापदण्ड २०२०-१२-१६ डाउनलोड
7. COVID-19 सम्बन्धी स्वास्थ्यकर्मीहरुको लागि हाते पुस्तिका निर्देशिका / मापदण्ड २०२०-०४-०४ डाउनलोड
8. महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका तथा समाज कल्याणका क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाहरुलाई दिइने अनुदानलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ निर्देशिका / मापदण्ड २०२०-०२-२७ डाउनलोड
9. उत्कृस्ट महिला सहकारी संस्था छनौट मापदण्ड २०७६ निर्देशिका / मापदण्ड २०२०-०१-३० डाउनलोड
10. NCASC कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७६-०७७ निर्देशिका / मापदण्ड २०२०-०१-२१ डाउनलोड
11. अपाङ्ग भएका व्यक्तिको अधिकार कार्यान्वन सम्वन्धी प्रदेश स्तरीय समिति गठन निर्देशिका २०७६ निर्देशिका / मापदण्ड २०१९-१२-२९ डाउनलोड
12. शैक्षिक-परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी निर्देशिका,२०७५ निर्देशिका / मापदण्ड २०१९-१२-२९ डाउनलोड

   सूचना अधिकारी

असिम घिसिङ लामा

०५७-५२४८३६ human.ashim@gmail.com

विस्तृत विवरण