क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1. स्वास्थ्य आमा समुहलाई स्वास्थ्य प्रवर्द्धन प्रविधिको अनुसरणका लागि साना अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ कार्यविधि २०२१-०२-०३ डाउनलोड
2. आ.व. ०७७/०७८ वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन (संघीय विशेष अनुदान) (सामाजिक विकास महाशाखा) २०७७ कार्यविधि २०२०-१२-२३ डाउनलोड
3. एक शैक्षिक संस्था एक उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ कार्यविधि २०२०-१२-१७ डाउनलोड
4. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा आधारित व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम(सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७७ कार्यविधि २०२०-११-२५ डाउनलोड
5. भाषा, कला तथा साहित्य प्रवर्द्धन अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ कार्यविधि २०२०-११-२२ डाउनलोड
6. सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा, युवा तथा खे‍लकुद, व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम सम्बन्धी कार्यक्रमहरुको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन, 2077/078 कार्यविधि २०२०-०८-३१ डाउनलोड
7. स्थानीय तहमा विनियोजित सशर्त अनुदानको बार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदशन,आ.२०७७।७८. कार्यविधि २०२०-०८-२४ डाउनलोड
8. सामाजिक विकास मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुबाट स्वास्थ्य तर्फ सञ्चालन गरिने कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदशन,आ.२०७७।७८ कार्यविधि २०२०-०८-२४ डाउनलोड
9. प्रदेश युवा परिषद्को उपाध्यक्ष सिफारिस सम्वन्धी कार्यविधि, २०७७ कार्यविधि २०२०-०८-०९ डाउनलोड
10. कोरोना भाईरस महामारी रोकथाम, पूर्वतयारी तथा व्यस्थापनका लागि कार्यक्रम संचालित कार्यान्वयन पुस्तिका कार्यविधि २०२०-०४-११ डाउनलोड
11. अञ्चल जिल्ला आयूर्वेद औषधालय केन्द्रबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरूको कर्यान्वयन पुस्तिका कार्यविधि २०२०-०१-२८ डाउनलोड
12. अस्पतालबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम कार्यान्वयन पस्तिका २०७६।७७ कार्यविधि २०२०-०१-२८ डाउनलोड
13. जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाण्डौंबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७६।७७ कार्यविधि २०२०-०१-२८ डाउनलोड
14. आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा सशर्त अनुदान तर्फ प्रदेश तहबाट कार्यान्वयन गरिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सम्बन्धी कार्यक्रमहरुका लागि सञ्चालन मार्गदर्शन कार्यविधि २०२०-०१-२८ डाउनलोड
15. प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्रबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम कार्यान्वयन पु्स्तिका २०७६।७७ कार्यविधि २०२०-०१-२८ डाउनलोड
16. सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट सञ्चालन गरीने स्वास्थ्यतर्फको कार्यक्रम कार्यान्वयन पु्स्तिका २०७६।७७ कार्यविधि २०२०-०१-२८ डाउनलोड
17. आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा सशर्त अनुदान तर्फ स्थानिय तहबाट कार्यान्वयन गरिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सम्बन्धी कार्यक्रमहरुका लागि सञ्चालन मार्गदर्शन कार्यविधि २०२०-०१-२८ डाउनलोड
18. स्थानीय तहमा विनियोजित सशर्त अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७६।७७ कार्यविधि २०२०-०१-२८ डाउनलोड
19. स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७६।७७ कार्यविधि २०२०-०१-२८ डाउनलोड
20. स्वास्थ्य कार्यालयबाट संचालन गरीने कार्याक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७६।७७ कार्यविधि २०२०-०१-२८ डाउनलोड
21. स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७६।७७ कार्यविधि २०२०-०१-२८ डाउनलोड
22. प्रदेश आपतकालिन बाल स_ंरक्षण कोष ( स्थापना तथा संचालन) कार्यविधी २०७५ (1) कार्यविधि २०१९-१२-३० डाउनलोड
23. हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा महिला तथा बाल स्वास्थ्य प्रवर्धनका लागि साना आयोजना कार्यक्रम अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि २०१९-१२-३० डाउनलोड
24. स्वयंसेवक कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि २०१९-१२-३० डाउनलोड
25. युवा-वैज्ञानिक-कोष-स्थापना-र-संचालन-कार्यविधि-२०७५ कार्यविधि २०१९-१२-३० डाउनलोड
26. करारमा चिकित्सक नियुक्ति गर्ने कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि २०१९-१२-३० डाउनलोड
27. एक विद्यालय एक नर्स कार्यविधि कार्यविधि २०१९-१२-३० डाउनलोड
28. आयोजना कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५ कार्यविधि २०१९-१२-३० डाउनलोड

   सूचना अधिकारी

असिम घिसिङ लामा

०५७-५२४८३६ human.ashim@gmail.com

विस्तृत विवरण