माफ गर्नुहोला ! कुनै विवरण उपलब्ध छैन ।

   सूचना अधिकारी

असिम घिसिङ लामा

०५७-५२४८३६ human.ashim@gmail.com

विस्तृत विवरण