प्रकाशित मिति : २०१९-१२-२६ (अद्यावधिक मित : २०२०-०८-२४)
 •  

स्वास्थ्यसेवा तथा पोषण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन

 •  

प्रदेश स्तरमाआवश्यक पर्ने प्रवर्द्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक तथा पुर्नस्थापनात्मकस्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन

 •  

स्वास्थ्यसेवा सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय प्राज्ञिक, व्यवसायिक र पेशागत सङ्घ संस्थाको दर्ता, सञ्चालन अनुमति र नियमन

 •  

प्रदेश स्तरीयस्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर निर्धारण, अनुगमन र नियमन

 •  

राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम औषधी जन्य तथा स्वास्थ्य प्रविधि सम्बन्धी सामग्रीको उत्पादन तथासञ्चय, अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारण, अन्तिम विसर्जन, गुणस्तर तथा मापदण्डनिर्धारण र त्यस्ता सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगको दर्ता, सञ्चालन, अनुमति रनियमन

 •  

राष्ट्रियमापदण्ड अनुरूप अस्पताल, नर्सिङ्ग होम, निदान केन्द्र, उपचार केन्द्र र अन्यस्वास्थ्य संस्था तथा प्रयोगशालाको दर्ता, सञ्चालन, अनुमति र नियमन

 •  

खानेपानी, ध्वनि र हावाको गुणस्तर अनुगमन तथा लेखाजोखाको ढाँचा निर्माण एवं गुणस्तरकोमापदण्ड निर्धारण र कार्यान्वयन

 •  

राष्ट्रियमापदण्ड बमोजिम स्वास्थ्य बीमा लगायतका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमकोव्यवस्थापन तथा नियमन

 •  

प्रदेश स्तरीयस्वास्थ्य क्षेत्रको मानव स्रोत विकास र व्यवस्थापन

 •  

औषधीनिगरानी (Pharmacovigilance), औषधिको उचित प्रयोग र सूक्ष्मजीव निरोधक प्रतिरोध(Antimicrobial Resistance) न्यूनीकरण

 •  

खोपर परिवार नियोजन

 •  

संवेदनशीलऔषधी तथा अन्य स्वास्थ्य सामग्री खरिद तथा आपूर्ति व्यवस्थापन

 •  

प्रदेश स्तरमास्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान तथा सूचना प्रणाली, स्वास्थ्यलेखा पद्धतिको संस्थागत व्यवस्थापन, सूचना प्रवाह

 •  

प्रदेश स्तरीयजनस्वास्थ्य निगरानी (पब्लिक हेल्थ सर्भेलेन्स) व्यवस्थापन

 •  

सुर्ती, मदिरा र लागू पदार्थजन्य वस्तुको मापदण्ड, नियन्त्रण तथा नियमन

 •  

स्वास्थ्य क्षेत्रमा आपतकालीन् अवस्था, विपद् र महामारी व्यवस्थापन, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह, आपतकालीन् अवस्थाका लागि औषधी तथा औषधी जन्य सामग्रीको प्रादेशिकबफरस्टक व्यवस्थापन

 •  

सरुवा तथा नसर्ने रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम

 •  

राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार विकास तथा व्यवस्थापन

 •  

स्वास्थ्यजन्यफोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण, कार्यान्वयन र नियमन

 •  

आयुर्वेदिक, युनानी, आम्ची, होमियोप्याथिक, प्राकृतिक चिकित्सा लगायतका अन्य प्रचलितपरम्परागत स्वास्थ्य उपचार सेवा सम्बन्धीप्रदेश स्तरीय मापदण्ड निर्धारण, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन

 

   सूचना अधिकारी

असिम घिसिङ लामा

०५७-५२४८३६ human.ashim@gmail.com

विस्तृत विवरण