प्रकाशित मिति : २०१९-१२-२९

सामाजिक  विकास                मन्त्रालयको        परिचय

नेपाल संघीय संरचनामा परिणत भइ संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारको व्यवस्था भए अनुरूप प्रदेश सरकार प्रदेश सरकार मातहत विभिन्न मन्त्रालयहरुमध्ये सामाजिक विकास मन्त्रालय एक हो । यस मन्त्रालयको स्थापना २०७४ फाल्गुनमा भएको हो ।

प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ अनुसार यस मन्त्रालयलाइ स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला, वालवालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, सामाजिक सुरक्षा ,भाषा सस्कृति, पुरातत्व, युवा खेलकुद, श्रम तथा रोजगारसंग सम्वन्धित विषयहरुको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र रहेका विभिन्न विषयहरुको प्रदेश स्तरिय कानून नीति मापदण्डहरुको निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले मन्त्रालय हाल यीनै विषयमा केन्द्रित रहेको छ ।साथै मन्त्रालयले आफ्नो विषय क्षेत्र भित्रका विभिन्न कार्यक्रमहरु निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

=====================================================================================

 Thematic Introduction:                             विषयगत परिचय

1) Educational Research, planning and statistics 

2) Public Health and Hospital Services

3) Gender empowerment and mainstreaming

4) Social justice and Child right

5) Language and culture

6) Labour and Employment

 

१. शैक्षिक अनुसन्धान, योजना र तथ्यांक

२. जनस्वास्थ्य तथा अस्पताल सेवा

३. लैंगिक सशक्तिकरण र मूलप्रवाहीकरण

४. सामाजिक न्याय तथा बाल अधिकार

५. भाषा र संस्कृति

६. श्रम तथा रोजगार

 

 

   सूचना अधिकारी

असिम घिसिङ लामा

०५७-५२४८३६ human.ashim@gmail.com

विस्तृत विवरण