प्रकाशित मिति : २०१९-१२-३० (अद्यावधिक मित : २०२०-०८-२४)
  •  

महिला हक सम्बन्धी प्रादेशिक नित, कानून, मापदण्ड तथा योजनतर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन

  •  

लैङ्गिकहिंसा, मानव बेच-बिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी नीति तथा कार्ययोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन, निरोधात्मक र संरक्षणात्मक उपाय र पुनःस्थापना

  •  

महिला सशक्तिकरण तथा लैङ्गिक समानता सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान

  •  

लैङ्गिकउत्तरदायी बजेट र लैङ्गिक परीक्षण

  •  

बालबालिकाको हकहित संरक्षण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजनातर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन, अध्ययन, अनुसन्धान, बाल मैत्री शासकीय प्रबन्ध र सेवा प्रवाह, बाल उद्धार कोष व्यवस्थापन र बाल सुधार तथा पुनःस्थापना

  •  

प्रदेश स्तरमा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्त, बालबालिकाका र महिला सम्बन्धी कार्यहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन

  •  

समाजकल्याण र सङ्घ संस्था सम्बन्धीकार्यहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन

  •  

लोपोन्मुख, सिमान्तकृत, गरिब, जेष्ठ नागरिक लक्षित आवास सम्बन्धी नीति, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन

  •  

सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्डको निर्माण तथा कार्यान्वयन, कोष व्यवस्थापन, नियमन, राष्ट्रिय र प्रादेशिक निकाय तथा सङ्घ संस्थासँग सम्पर्क, समन्वय र सहकार्य

 

   सूचना अधिकारी

असिम घिसिङ लामा

०५७-५२४८३६ human.ashim@gmail.com

विस्तृत विवरण