क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1. प्रदेश-भित्रका-अस्पतालको-सञ्चालन-र-व्यवस्थापन-आदेश2075 गठन आदेशहरू २०१९-१२-२९ डाउनलोड

   सूचना अधिकारी

असिम घिसिङ लामा

०५७-५२४८३६ human.ashim@gmail.com

विस्तृत विवरण