क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1. कोरोना महामारी रोकथाम ...... स्वयंसेवक परिचालन सम्बन्धि मार्गदर्शन, २०७६ COVID-19 परिपत्र २०२०-०५-२० डाउनलोड
2. कोभिड-१९ का लाभि केश अनुसन्धान तथा कन्याक्ट खोज पड्ताल टीम परिचालन अन्तरिम निर्देशिका, २०७७ COVID-19 परिपत्र २०२०-०५-१३ डाउनलोड
3. Flow Diagram for testing returnees for COVID-19 (RDT or PCR) COVID-19 परिपत्र २०२०-०५-०३ डाउनलोड
4. Interim Guideline for the establishment and Operationalization of molecular Laboratory for COVID-19 testing in Nepal COVID-19 परिपत्र २०२०-०५-०३ डाउनलोड
5. Pocket Book of Clinical Management of COVID-19 in Healthcare Setting COVID-19 परिपत्र २०२०-०५-०३ डाउनलोड
6. कोभिड-१९ रोग को महामारीका समयमा आयात बिन्दुमा अपनाउनु पर्ने सुरक्षा विधि COVID-19 परिपत्र २०२०-०५-०३ डाउनलोड
7. कोभिड-१९ महामारीको सन्दर्भमा कोभिड तथा अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि अन्तरिम निर्देशिका २०७६ COVID-19 परिपत्र २०२०-०५-०३ डाउनलोड
8. Interim Clinical Guidance for Care of Patients with COVID-19 in Health Care Settings COVID-19 परिपत्र २०२०-०५-०३ डाउनलोड
9. COVID-19 Clinical Management Guideline COVID-19 परिपत्र २०२०-०५-०३ डाउनलोड
10. Guidelines for use of PPE -COVID-19 COVID-19 परिपत्र २०२०-०५-०३ डाउनलोड
11. COVID-19 Patient Transfer Team (PTT) Guidelines COVID-19 परिपत्र २०२०-०५-०३ डाउनलोड

   सूचना अधिकारी

असिम घिसिङ लामा

०५७-५२४८३६ human.ashim@gmail.com

विस्तृत विवरण