स्वास्थ्य सेवा तर्फको प्रदेश विकास स्वयंसेवकको लागि योग्यताक्रम अनुसार सूचिकृत उम्मेदवारहरुले नियुक्तिका लागि मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्ने सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिति: २०२१-०२-२०

स्वास्थ्य सेवा तर्फको प्रदेश विकास स्वयंसेवकको लागि योग्यताक्रम अनुसार सूचिकृत उम्मेदवारहरुले नियुक्तिका लागि मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्ने सम्बन्धी सूचना | 

डाउनलोड

   सूचना अधिकारी

असिम घिसिङ लामा

०५७-५२४८३६ human.ashim@gmail.com

विस्तृत विवरण