स्वास्थ्य निर्देशनालय, बागमती प्रदेशको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिति: २०२१-०१-११

डाउनलोड

   सूचना अधिकारी

असिम घिसिङ लामा

०५७-५२४८३६ human.ashim@gmail.com

विस्तृत विवरण